ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรมินทร์ มิ่งมาตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอบแก้ว แถวสูงเนิน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตาภา บุตรสมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทิดา ฮาดชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิพัทย์ พุ่มประเสริฐ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตาภา บุตรสมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธินันท์ แผลงศาสตรา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรมพลเมือง
ตำแหน่ง : การเงิน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุมิตรา สายบัว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร โคทตะนา
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิพงษ์ แผลงศาสตรา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร ประรักผักฝ่าย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3