ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0877741944
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ เหล่าภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0814702857
ชื่อ-นามสกุล : นายยอด นิสัยหมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย แก้วดวงดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0867864677
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร พุทธสิมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร : 0819673610
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพร จรูญชีพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 08040002793
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรประไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0867188056
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลัย โสกเชือก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจันทร์ พรบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร : 0819548061
ชื่อ-นามสกุล : นางจีปพา พิณทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0877276914
ชื่อ-นามสกุล : นายไชโย แสงจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0963752376
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ เหล่าภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0877950843