ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสามารถ ถึงลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1