ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชินภัช กรงกลาง
ครู คศ.3