ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1