ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิกร พุทธสิมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0