ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจินดารัตน์ บุญชุบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
ครูอัตราจ้าง

ภัคดิพรรณ คำจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสุบรรณ์ แต่งสุวรรณ

นางสาวชมพูนุช จวบบุญ

นายฐิติพล ทองมาก

นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน์