ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ครู คศ.3
หัวหน้าข้อมูลบุคลากร

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสามารถ ถึงลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจินดารัตน์ บุญชุบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
ครูอัตราจ้าง