ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิกร พุทธสิมมา
ครู คศ.3

นายสามารถ ถึงลาภ
ครู คศ.1

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3

นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ครู คศ.3
หัวหน้าข้อมูลบุคลากร

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3

นางพูนสิน บัวพุทธา
ครู คศ.3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.2

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.2

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
ครูพี่เลี้ยง

นางรินดา ประทุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรชิต ชวดรัมย์

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครูผู้ช่วย