ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิกร พุทธสิมมา
ครู คศ.3

นายสามารถ ถึงลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3

นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ครู คศ.3
หัวหน้าข้อมูลบุคลากร

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3

นางพูนสิน บัวพุทธา
ครู คศ.3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.2

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.2

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางจินดารัตน์ บุญชุบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0