ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ครู คศ.3
หัวหน้าข้อมูลบุคลากร

นายบุญทัน บุตราช
ครู คศ.3

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.2

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.2

นายสามารถ ถึงลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางจินดารัตน์ บุญชุบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
ครูอัตราจ้าง