ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพูนสิน บัวพุทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ