ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3