ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1