ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสามารถ ถึงลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0872180082
อีเมล์ : kmschool2518@gmail.com
ที่อยู่ :
374/1 ม.4 บ้านหนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มีนาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ สพป อุดรธานี เขต4 ครูผู้ช่วย
20 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป ชย 1 ครูผู้ช่วย
29 กรกฎาคม พศ. 2558 โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป ชย2 ครู คศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โล่ห์รางวัลครูดีศรีบัวแดง
2 โล่ห์ครูดีศรีกุดชุมแสง