ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0993315463
อีเมล์ : ่jochai97@gmail.com
ที่อยู่ :
20 หมู่.10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี/ ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2522 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ปก.ศ.ชั้นสูง) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษา) อาจารย์ 1
2539 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)) ครู ชำนาญการเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล