ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา อ้องาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0885528589
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
166 หมู่ 2 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ป.4 โรงเรียนถ้ำช้างอินทร์แปลง
2524 ป.6 โรงเรียนบ้านผาวัง
2527 ม.3 โรงเรียนนากลางศึกษาวิช
2530 ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
2535 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิ.ย.37 โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
26 พ.ย.2540 โรงเรียนหนองลุมพุกสามัคคี อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย2547 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สาขาหนองลุมพุกสามัคคี อาจารย์2
24 ธ.ค.2547 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครู คศ.2
1 ก.พ.2549 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครูชำนาญการ
6 ส.ค.2552 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครู คศ.3
ปัจจุบัน / 2560 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล