ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวนิดา แก้วเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0848298108
อีเมล์ : aom302542@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
10/1 หมู่ 8 ตหนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ป.6 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
2535 ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา
2539 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนกุดสระเทียนวิทยาคาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2547 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ครู คศ.1
2551 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ
2551 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล