ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรศักดิ์ น้อยดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0993315463
อีเมล์ : jochai97@gmail.com
ที่อยู่ :
20 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2513 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์
2516 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมแพ
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา
2521 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2523 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2525 ปริญญาตรี/ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษา) อาจารย์ 1 ระดับ 3
2534 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อาจารย์ 2 ระดับ 4
2547 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครู คศ.2
2550 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี
2 บทเรียนโปรแกรมเรื่องพุทธประวัติ ชั้น ป.5
3 บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านภาษาบาลี
4 บทเรียนโปรแกรมเรื่องการทอดกฐิน
5 ครูสอนดี