ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นาราวรัตน์ ศรีพรรุ่งรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956151297
อีเมล์ : miss.lily555@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 555 หมู่2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ประถมศึกษา โรงเรียนภูมิวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2534 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 บริษัท Horizon Mobile Communication Co,Ltd. (HMC) System Analyst and Database Administrator
2545-2549 บริษัท ToBe1 Systems Corporation (Thailand) Limited System Analyst เป็น outsource ให้กับบริษัท AIS แผนก Data warehouse
2550-2552 บริษัท Accel Integration Co,Ltd. Operation Assistant Manager เป็น outsource ให้กับบริษัท DTAC แผนก Data warehouse
2553-2554 บริษัท Blue code Co,Ltd. Project Manager ทำงานให้กับโรงพยาบาลพญาไท2 แผนก Data warehouse
2557- 2559 โรงเรียนบ้านเขวา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
3 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
4 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
5 การแข่งขันกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557