ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956280359
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
10/2 หมู่ 8 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535-2540 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันติสุข(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
2541-2546 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเขียว
2547-2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2560 โรงเรียนบ้านนาเกาะ พนักงานราชการ
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล