ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
วันแรก
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00-10.30 น. การบรรยายเรื่องหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
10.30-12.00 น. การบรรยายเรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. การบรรยายเรื่อง ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
14.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ และผู้ช่วยวิทยากร

วันที่สอง
08.30-10.30 น. การบรรยายเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
10.30-12.00 น. การบรรยายเรื่อง เทคนิคจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. การบรรยายเรื่อง การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
14.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ และผู้ช่วยวิทยากร
16.30-17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2556,10:47   อ่าน 1344 ครั้ง