ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
 “สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพ  สะอาด และมารยาทงาม” 
 ด้านสุขภาพ 

1)     นักเรียน บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
2)     นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3)     มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 
ด้านความสะอาด 

1)     รักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอ 
2)     รักษาความสะอาดของบริเวณสถานที่โรงเรียน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3)     มีสุขนิสัยที่ดีต่อความสะอาด(การปฏิบัติจนเป็นนิสัย) 

ด้านมารยาทงาม 

1)     รู้จักแสดงความเคารพต่อครู 
2)     รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่ 
3)     ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม