รู้จัก Webmaster
รู้จัก Webmaster
**************************************************************
ชื่อ สกุล    ll นายจิรศักดิ์  น้อยดี
ตำแหน่ง    ll ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ll ปริญญาตรี
วิชาเอก    ll สังคมศึกษา
สถานที่เกิด    ll บ้านเลขที่ 211 หมู่ 2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน    ll บ้านเลขที่ 20 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
E-mail    ll jochai97@gmail.com
===============
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาชื่อสถานศึกษาปี พ.ศ.วุฒที่ได้รับระบุวิชาเอก(ถ้ามี)  หมายเหต
ป.4โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์)  2513ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ป.7โรงเรียนชุมแพ2516ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ม.ศ.3โรงเรียนชุมแพศึกษา2519ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.ศ.5
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช2521ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อนุปริญญา
วิทยาลัยครูมหาสารคาม2523ป.กศ.สูง (สังคมศึกษา)
ปริญญาตรี
วิทยาลัยครูมหาสารคาม2525ค.บ.(สังคมศึกษา)
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่
ตำแหน่ง/หน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติลักษณะงานที่ปฏิบัติปี พ.ศ.
1
อาจารย์ 1โรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษา)ครูปฏิบัติการสอน2525-2533
2อาจารย์ 2โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ครูปฏิบัติการสอน2534-2547
3ครู ค.ศ.2 ชำนาญการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ครูปฏิบัติการสอน2547-2550
4ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ครูปกฺบัติการสอน2550-ปัจจุบัน