วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

*วิสัยทัศน์*

ภายในปี 2566 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนแบบ Active Learning ครูและผู้เรียนมีคุณภาพ ด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย       มีทักษะอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน**ปรัชญา**

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญาไม่มี