ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

**วิสัยทัศน์**

เป็นโรงเรียนที่ครูและนักเรียน มีคุณภาพก้าวทันโลก ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย กีฬา วินัยและคุณธรรม  นำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

**ปรัชญา**

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญาไม่มี