ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)   เดิมตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านแซงวัวชน  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   2   พฤษภาคม   2502   เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษาโดยนายธรรมคามภ์  โภวาที  นายอำเภอภูเขียว ได้แนะนำชาวบ้านปลูกสร้างโรงเรียน บนเนื้อที่ ไร่เศษ  มีนายมานิจ  มิ่งโอโล เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4

วันที่  23 มิถุนายน 2506 นายมานิจ  มิ่งโอโล  ลาออกจากราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้        นายกองมี    บำรุงราษฎร์  เป็นครูใหญ่แทน  ต่อมานายกองมี   บำรุงราษฎร์  ขอลดตำแหน่งเป็นสายผู้สอนและลาออก ในวันที่  กรกฎาคม  2515  ด้วยเหตุผลสุขภาพไม่สมบูรณ์  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายอารมณ์   พรหมเมตตา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

           วันที่  24  พฤษภาคม  2517  นายอารมณ์    พรหมเมตตา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ทางราชการจึงสั่งแต่งตั้งนายสืบพงษ์   วงศ์พรหม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่  มกราคม  2518  จนกระทั่งปี  2535 นายสืบพงษ์  วงศ์พรหม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายสมศักดิ์  สิงหกัมพล มาเป็นผู้บริหารแทน

            วันที่  พฤศจิกายน  2536 นายสมศักดิ์  สิงหกัมพล  ย้ายไปดำรงดำแหน่งใหม่ ทางราชการจึงแต่งตั้งนายพิทักษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์   มาดำรงตำแหน่งแทน

            ต่อมานายพิทักษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์   อาจารย์ใหญ่  ได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโรงเรียน    ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน  เรื่องการย้ายสถานศึกษาไปอยู่พื้นที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียน    มีเนื้อที่  16  ไร่     เป็นพื้นที่กว้างกว่าเดิม เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จึงได้ประสานงานกับบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม  จำกัด   ขณะนั้นนายบรรเทิง    ว่องกุศลกิจ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัท ฯ  และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ตลอดทั้งส่วนราชการ  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน   อาคารประกอบ    ตั้งแต่วันที่  14   กรกฎาคม   2538      โดยบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม  จำกัด     จัดสรรงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด  ทำพิธีรับมอบอาคารเรียน    อาคารประกอบ    เมื่อวันที่  พฤศจิกายน  2539 โดยมีนายสุนทร  ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทในเครือมิตรผล เป็นผู้มอบ    และมีนายเชาวนเลิศ  ไทยานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รับมอบ  และโรงเรียนได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษาเป็นโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  อาคารเรียน  หลัง  จำนวน  12  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  หลัง  ส้วม  หลัง  10  ที่นั่ง    ถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษจำนวน  ชุด  สนามกีฬา   และย้ายอาคารเรียนหลังเก่าจำนวน  หลัง   6   ห้องเรียน   บ้านพักครู  รั้วรอบบริเวณโรงเรียน   สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง    7,009,500  บาท (เจ็ดล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

              วันที่  31  มีนาคม  2543  นายพิทักษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายองอาจ   เพชรภักดี    ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  และเมื่อปี   2543   ทางราชการยุบรวมโรงเรียนหนองลุมพุกสามัคคีให้เป็นสาขาของโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น