ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปี 2562
จำนวนนักเรียน ปี 2562
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
    
ที่ ชั้น  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม  หมายเหตุ 
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑๗  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕  
 
รวมระดับประถมศึกษา   
๔๒ ๓๗ ๗๙  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนแขวนลอย
  รวมระดับมัธยมศึกษา ๑๔ ๑๕ ๒๙  
  รวมทั้งสิ้น ๕๙ ๖๑ ๑๒๐  

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ