ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา
ตัวชี้วัด ชั้น ป.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.5 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.5 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 732 KB