ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปี 2558
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 ที่ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม จำนวนห้อง 
อนุบาล 1 8412 
 2อนุบาล 2 14 
  รวมระดับปฐมวัย14 12 26 
 3ประถมศึกษาปีที่ 1 12 
 4ประถมศึกษาปีที่ 2 18 
 5ประถมศึกษาปีที่ 3 10 18 
 6ประถมศึกษาปีที่ 4 15 
 7ประถมศึกษาปีที่ 5 
 8ประถมศึกษาปีที่ 6 10 
 รวมระดับประถมศึกษา  3643 79
 9มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 16 
 10มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 22 
 11มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 
 รวมระดับมัธยมศึกษา 32 19 51 
 รวมทั้งสิ้น 82 74 156 11 

หมายเหตุุ  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.2
 ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิงรวมจำนวนห้อง 
 1อนุบาล 1 13 
 2อนุบาล 2 14 
  รวมปฐมวัย16 11 27 
 3ประถมศึกษาปีที่ 114 
 4ประถมศึกษาปีที่ 2 18 
 5ประถมศึกษาปีที่ 3 18 
 6ประถมศึกษาปีที่ 4 15 
 7ประถมศึกษาปีที่ 5 
 8ประถมศึกษาปีที่63710 
 รวมประถมศึกษา 36 43 79 
 9มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 
 10มัธยมศึกษาปีที่ 213720 
 11มัธยมศึกษาปีที่3 12 
 รวมมัธยมศึกษา30 14 44 
 รวมทั้งสิ้น 82 68 150 11 
ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน  2558
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ