ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปี 2557
จำนวนนักเรียน ปี 2557
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  ต.โคกสะอาด  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 ที่ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ห้องเรียน 
 1อนุบาล 1 12 
 2อนุบาล 2 12 
 รวมระดับปฐมวัย 13 12 25 
 3ประถมศึกษาปีที่ 1 15 
 4ประถมศึกษาปีที่ 2 17 
 5ประถมศึกษาปีที่ 3 16 
 6ประถมศึกษาปีที่ 4 
 7ประถมศึกษาปีที่ 5 
 8ประถมศึกษาปีที่ 6 13 
 รวมระดับประถมศึกษา 36 38 74 
 9มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 14 
 10มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 
 11มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 15 
 วมระดับมัธยมศึกษา 30 11 41 
 รวมทั้งสิ้น 79 61 140 11 

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557
นายจิรศักดิ ์  นิ้อยดี  ผู้สำรวจ