ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๘๐)
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
อ ๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 
 

 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๘๐)
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๘๐
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๔๐
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๔๐
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐
อ ๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๘๐)
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๔๐
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐
อ ๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ ๘๐
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๘๐
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๘๐
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๘๐
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๘๐
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๘๐
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 

ระดับมัธยมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง
รหัส รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รหัส รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐)
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐)
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๕(๖๐) ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑(๔๐) พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑(๔๐)
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑(๔๐) ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑(๔๐)
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๑(๔๐) ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๑(๔๐)
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐   รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐
ส ๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐)
ง ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕(๒๐)
ท ๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาไทย ๑ ๑(๔๐) ท ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะภาษาไทย ๒ ๑(๔๐)
ส ๒๑๒๓๓ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๓๔ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)
  แนะแนว ๒๐   แนะแนว ๒๐
  กิจกรรมนักเรียน
-         ลูกเสือ เนตรนารี
-         ชุมนุม
 
๒๐
๑๕
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๒๐
๑๕
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง
รหัส รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รหัส รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๕(๖๐) ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑(๔๐) พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑(๔๐)
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑(๔๐) ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑(๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๑(๔๐) ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๑(๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐   รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐
ส ๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐)
ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕(๒๐)
ท ๒๒๒๐๑ เสริมทักษะภาษาไทย ๑ ๑(๔๐) ท ๒๒๒๐๒ เสริมทักษะภาษาไทย ๒ ๑(๔๐)
ส ๒๒๒๓๕ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๓๖ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)
  แนะแนว ๒๐   แนะแนว ๒๐
  กิจกรรมนักเรียน
-         ลูกเสือ เนตรนารี
-         ชุมนุม
 
๒๐
๑๕
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๒๐
๑๕
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชั่วโมง
รหัส รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รหัส รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๕(๖๐) ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑(๔๐) พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑(๔๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑(๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๑(๔๐) ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๑(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐   รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐
ส ๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐)
ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๐.๕(๒๐)
ท ๒๓๒๐๑ เสริมทักษะภาษาไทย ๑ ๑(๔๐) ท ๒๓๒๐๒ เสริมทักษะภาษาไทย ๒ ๑(๔๐)
ส ๒๓๒๓๗ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๓๘ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)
  แนะแนว ๒๐   แนะแนว ๒๐
  กิจกรรมนักเรียน
-         ลูกเสือ เนตรนารี
-         ชุมนุม
 
๒๐
๑๕
 
กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๒๐
๑๕
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒