ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
1.ภาษไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.ประวัติศาสตร์
6.สุขศึกษาและพลศึกษา
7.ศิลปะ
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.แนะแนว
2.ลูกเสือ-เนตรนารี
3.ชุมนุม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.ประวัติศาสตร์
6.สุขศึกษาและพลศึกษา
7.สิลปะ
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
1.คอมพิวเตอร์
2.หน้าที่พลเมือง
3.เสริมทักษะภาษาไทย
4.อาเซี่ยนศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.แนะแนว
2.ลูกเสือ-เนตรนารี
3.ชุมนุม
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้