ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790751
Page Views 988076
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.  จัดระบบการบริหารและการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

4.  จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และดี เก่ง มีความสุขเต็มตามศักยภาพ

5.    พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ

        2. เป้าประสงค์

1.   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.    นักเรียนมีคุณภาพ ได้รับการบริการทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง

3.   บุคลากรมีขวัญกำลังใจและปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ