ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

**วิสัยทัศน์**

โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ      นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขเต็มตามศักยภาพ    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษา  บุคลากรปฏิรูปการเรียนรู้สู่มาตรฐาน   ก้าวไกลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้ความร่วมมือจากชุมชน

**ปรัชญา**

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญาไม่มี