ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปี 2561
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 
  
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม จำนวนห้อง
1 อนุบาล 1 4 4 8 1
2 อนุบาล 2 10 5 15 1
  รวมปฐมวัย 14 9 23 2
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 8 12 1
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15 1
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
  รวมประถมศึกษา 37 38 75 6
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 1
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
  รวมมัธยมศึกษา 13 15 28 3
  รวมทั้งสิ้น 64 62 126 11

ข้อมูล ณ วันที่.........................................
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ