ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปี 2561
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 
  
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม จำนวนห้อง
1 อนุบาล 2 4 4 8 1
2 อนุบาล 3 9 4 13 1
  รวมปฐมวัย 13 8 21 2
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 1
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
  รวมประถมศึกษา 43 41 84 6
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 10 14 1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
  รวมมัธยมศึกษา 11 16 27 3
  รวมทั้งสิ้น 67 65 132 11

ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ