ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปี 2560
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 ที่ ชั้น  นักเรียนชาย  นักเรียนหญิง  รวม  จำนวนห้องเรียน 
อนุบาล 2 9 4 13
 2 อนุบาล 3 3 3  6
  รวมระดับปฐมวัย  12 7  19    2
 3 ประถมศึกษาปีที่ 1  8 3 11
 4 ประถมศึกษาปีที่ 2  7 8 15
 5 ประถมศึกษาปีที่ 3  5 8  13
 6 ประถมศึกษาปีที่ 4  7 8 15
 7 ประถมศึกษาปีที่ 5  9 9 18
 8 ประถมศึกษาปีที่ 6  7 7 14
  รวมระดับประถมศึกษา  43 43 86
 9 มัธยมศึกษาปีที่ 1  0 0 0 0
 10 มัธยมศึกษาปีที่ 2  8 7 15
 11 มัธยมศึกษาปีที่ 3  8 2 10
  รวมระดับมัธยมศึกษา  16 9 25 2
  รวมทั้งสิ้น  71 59 130 10 
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ