ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
9.ศูนย์การเรียนรู้กล้วยน้ำว้ามหัศจรรย์
ศูนย์การเรียนรู้กล้วยน้ำว้ามหัศจรรย์

ได้จัดทำกิจกรรมการปลูกกล้วย เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง