ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
8.ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกบ
ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกบ

ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกบ  เพื่อให้นักเรียนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการในด้านการผลิต  การจำหน่าย และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย เงิน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัย และบุคลิกภาพที่ดี  มีอัตราการเจริญเติบโตสมวัยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง