ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
7.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและดนตรี