ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
4.ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด3D

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด3D


ห้องสมุด 3 ดี เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมห้องสมุด 3 ดีเริ่มดำเนินการตั้งแต่สมัย รมต.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ ที่เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี

ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดในสถานศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และห้องสมุดยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของผู้ใช้ บรรณารักษ์เป็นมิตรกับผู้ใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้ สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีหนังสือและสื่อหลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ


การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง