ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
3.ศูนย์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ศูนย์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ศูนย์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) ซึ่งมีแนวคิดว่า
- เด็กเป็นผู้เริ่มสร้างความรู้ของตนเอง
- เด็กมีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
- เด็กต้องการเรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ
- เด็กสามารถทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
หนึ่งในเป้าหมายของศูนย์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือ การที่เด็กมีโอกาสใช้ทักษะและแนวคิดที่หลากหลาย และได้เรียนรู้สิ่งที่เขาสนใจเป็นการส่วนตัว เด็กจะได้รับความรู้และหลักการใหม่ ๆ จากการรวบรวมข้อมูล การสังเกต การซักถามระหว่างเพื่อนในกลุ่ม และการลงมือทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังฝึกให้เด็กรู้จักบันทึกข้อมูลด้วยการวาดรูปหรือเขียน
ศูนย์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต้องทำให้เด็กได้ใช้ความพยายามค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง โดยครูและเด็กจะร่วมกันออกแบบกระบวนการทำโครงงานไปพร้อมกัน เด็กจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาและคิดรูปแบบหรือกระบวนการของโครงงานเพื่อทำให้โครงงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ครูและเด็กจะช่วยกันพิจารณาว่าต้องตอบคำถามอะไรบ้าง ทำการทดลองอะไร และต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่ และเด็กจะบันทึกกระบวนการทั้งหมดอย่างไร
ศูนย์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสามารถทำได้หลายรูปแบบและใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การพูดคุย การค้นคว้า การทดลอง การสัมภาษณ์ หรือ ทัศนศึกษา เป็นต้น อีกทั้งโครงงานจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เด็กช่วยกันคิด ช่วยกันทำการทดลองหรือรวบรวมข้อมูล ช่วยกันบันทึกและสรุปผล