ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
2.ศูนย์การเรียนรู้ ICT สู่โลกกว้าง
ศูนย์การเรียนรู้ ICT สู่โลกกว้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด,เอ๊กเซลล์,พาวเวอร์พอยท์ ,คอมพิวเตอร์กราฟิก, โครงงานคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสร้างแอนิเมชัน ,การทำ E-Book ,การทำเวบไซท์ เป็นต้น


การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง