ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 790757
Page Views 988082
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
1.ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ

ปัจจุบันเราพบว่าโลกมีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างมากทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นจนนิสัยเกิดความฟุ่มเฟือยเรื่องการใชเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทำลายสิ่งแวดล้อมไปในตัวโดยที่เราไม่ได้ระมัดระวังจึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ มลพิษเกิดปัญหาสุขภาพตามมา โรงเรียนจึงได้จัดตั้ง

การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสร้างความตระหนักให้กับครูนักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมารีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก เห็นประโยชน์ของการกำจัดขยะ
  การลดมลพิษอย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดเป็นประโยชน์สูงสุด
 3. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายรู้จักทิ้งและ คัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง
 4. ส่งเสริมให้นำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อย่างคุ้มค่า

เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ

 1. นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือคัดแยกขยะได้ ๙๐ %
 2. นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๙๐ %
 3. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง ๑๐%

      เชิงคุณภาพ

 1. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายมีจิตสำนึกเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างถูกต้อง

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
                ปีการศึกษา ๒๕๕๙

งบประมาณ

 1. ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์  , เอกสารความรู้                       ๕๐๐       บาท
 2. ปรับปรุงอุปกรณ์ใส่ขยะ                                                 ๑.๐๐๐        บาท

                                                     รวมงบประมาณ                  ๑.๕๐๐        บาท

การประเมินผล

 1. สมุดบัญชีรับ – จ่ายธนาคารขยะ
 2. พฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียนและบุคลากร
 3. นำขยะมาผลิตสื่อการเรียนการสอน

การมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน 
นักเรียนคัดแยกขยะในชั้นเรียนโดยมีหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลนำขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารขยะ ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์และร่วมคัดแยกขยะในโรงเรียน นำขยะมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายร่วมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
และเห็นประโยชน์ของขยะมากขึ้น

2. นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
และเกิดเป็นประโยชน์สูงสุด 


การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง