ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2012
ปรับปรุง 13/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 802963
Page Views 1003871
ลิ้งค์น่าสนใจ
Web...สำหรับคุณครู
Download Program
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้รอบรั้วภูดิน
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

************************************************

        กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีศักยภาพเป็นพลโลก

        กลยุทธ์ 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

        กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

        กลยุทธ์ 4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ

        กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ