ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง01 พ.ค. 55 รับเงินค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน
09 พ.ค. 55 สักการะไหว้เจ้าที่ก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดสักการะ กราบไหว้สิ่งศักดิ์ เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 9:00 น. ขอเรียนเชิญคณะครูเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) การแต่งกายชุดสภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
13 พ.ค. 55 ส่งโครงการ/แผนงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 พ.ค. 55 เปิดเรียนเตรียมความพร้อม ประชุมจัดงบประมาณ
ห้องประชุม แต่งกายชุดลำลอง โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
16 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
ชุดทำงานวันพุธ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
18 พ.ค. 55 เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 18  พฤษภาคม  2555  เวลา 13.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้
เบอร์ 1  เด็กหญิงปิยาพร  อุตรนคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์ 2  เด็กหญิงอารีรัตน์  แนวประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์ 3  เด็กชายณัฐนนท์  ดั้นชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์ 4  เด็กชายจักรพงษ์  ฤาชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
01 มิ.ย. 55 จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบุชา  โดยกำหนดวันที่ 1  มิถุนายน  2555 ขอเชิญคณะครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมถวายจตุปัจจัย ฟังธรรมเทศนาและทำบุญ ที่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านโคกสะอาด 
เสื้อขาว/ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ
12 มิ.ย. 55 ถึง 16 มิ.ย. 55 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล 
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู
กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไำหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  2555 ที่อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
26 มิ.ย. 55 เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด/แต่งกายเสื้อสีชมพู ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
06 ก.ค. 55 การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
สพฐ.แจ้งกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ในวันที่ 6 ก.ค.2555  เพื่อติดตามการใช้นวัตกรรม Bar Model และ Lesson Study and Open Approach แจ้งโรงเรียนเตรียมรับการนิเทศ ดังนี้
1. พบผู้บริหา่รโรงเรียน
2. สังเกตสภาพและบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียน
3. สังเกตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
4. ประชุมสรุปกับศึกษานิเทศที่ดูแลโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
06 ก.ค. 55 ประกาศเกียรติคุณ "ครูสอนดี" จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิจัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล "ครูสอนดี"  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) มีคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. ครูจิรศักดิ์  น้อยดี 2. ครูนันทนา  ทองมูล และครูทั้ง 2 ท่านจะได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณและรางวัล ในวันที 6 กรกฎาคม 2555 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ที่ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ/แต่งกายสุภาพ อบจ.ชัยภูมิ
19 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 19 - 20  กรกฎาคม  2555 ที่โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  
ชุดขาวปฏิบัติธรรม ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
01 ส.ค. 55 กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 
ชุดขาว/วัดป่าสามัคคีธรรม และวัดโคกสะอาดวนาราม โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
12 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อบต.โคกสะอาด/ชุดปกติขาว อบต.โคกสะอาด
22 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล
World Peace Valley เขาใหญ่ 2 นครราชสีมา/ชุดปฎิบัติธรรมชุดขาว
27 ส.ค. 55 การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชย.2 ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา/แต่งกายสุภาพ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชย.2
30 ส.ค. 55 ถึง 31 ส.ค. 55 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4   กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม  2555 ที่โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/สุภาพ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
03 ก.ย. 55 ถึง 08 ก.ย. 55 อบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ส่งครูแกนนำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2555 ที่เวิลด์พีชวัลเลย์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวิลด์พีชวัลเลย์ เขาใหญ่/ชุดขาว สพฐ.
07 ก.ย. 55 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่จังหวัดหนองคาย (แก้วกู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว วัดหลวงพ่อพระไสย ตลาดอินโดจีน)
จังหวัดหนองคาย / การแต่งกายชุดกีฬาโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
07 ก.ย. 55 ถึง 09 ก.ย. 55 อบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อการเรียนการสอน
สพป.ชย.2 จัดอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1-3 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2555 ผู้เข้าอบรมได้แก่นางสุดารักษ์  บัวผุย และนายจิรศักดิ์  น้อยดี
ชุดสุภาพ/เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวักเพชรบูรณ์ สพป.ชย.2
24 ก.ย. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
กำหนดการสอบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๅ ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ย. 55 แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.องอาจ เพชรภักดี
แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.องอาจ  เพชรภักดี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว/สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
05 ต.ค. 55 กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วันที่ 5 ตุลาคม 2555
ชุดกีฬา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
17 ต.ค. 55 ถึง 18 ต.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
โรงเรียนบ้านภูดิน(ิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
30 ต.ค. 55 เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2
แจ้งให้นักเรียนทุกชั้นเรียน เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ให้มาทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และห้องเรียนให้เสร็จเรียบร้อย
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ ชุดสำหรับทำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 55 คณะผู้ประสานงานโรงเรียนดีศรีตำบลเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม
30 พ.ย. 55 ต้อนรับผู้บริหารคนใหม๋
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดพิธีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ ที่จะเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว / การแต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
01 ธ.ค. 55 ถึง 02 ธ.ค. 55 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
05 ธ.ค. 55 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่องคืการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เครื่องแบบเต็มยศ
11 ธ.ค. 55 ถึง 16 ธ.ค. 55 กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภิอภูเขียว จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 11-13 ธันวาคม 2555 รอบคัดเลือกสาย เอ ที่โรงเรียนบ้านแดงสว่าง โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ และโรงเรียนเนรมิตศึกษา 14  ธันวาคม  2555 รอบตัดเชือกที่โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยา
ชุดกีฬา
20 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
09.00 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ
ห้องประชุม / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
24 ธ.ค. 55 ถึง 28 ธ.ค. 55 กีฬานักเรียนกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สนามโรงเรียนบ้านกุดแดง
โรงเรียนบ้านกุดแดง / แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
07 ม.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนรู้
โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ออกนิเทศการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / การแต่งกายสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
ค่ายลูกเสือภูกระแต อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ / ชุดลูกเสือ และชุดสำหรับการอยู่ค่าย กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 56 วันครู
โรงเรียนภูมิวิทยา / แต่งกายชุดสุภาพ ชุดผ้าไหม สพป.ชย.2
18 ก.พ. 56 ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / ครูชุดเครื่องแบบสีกากี นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
22 ก.พ. 56 ถึง 24 ก.พ. 56 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษา ที่ชะอำ หัวหิน และจังหวัดอยุธยา ออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 22.00 น. พักค้างคืนที่จังหวัดอยุธยา
เพชรบุรี อยุธยา / ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
09 มี.ค. 56 ถึง 10 มี.ค. 56 อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) และโรงเรียนในเครือข่าย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / การแต่งกายสุภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
01 เม.ย. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 ปิดเรียน
14 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เปิดเรียนเตรียมความพร้อม
คณะครู นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยจัด อุปกรณ์การเรียนการสอน  เตรียมห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ชุดทำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
16 พ.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์ป กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว
สภานักเรียน
17 มิ.ย. 56 รับมอบสนามเด็กเล่น
โรงงานไฟฟ้าโดยบริษัทไบโอเอนจิเนียริ่ง มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น.
21 มิ.ย. 56 ประชุมครูโรงเรียนวิถีพุทธ

22 มิ.ย. 56 ถึง 23 มิ.ย. 56 ประชุมโรงเรียนดีมีคุณภาพ
25 มิ.ย. 56 ประชุม สกสค./ประชุมยาเสพติด/อบรมหลักสูตรอาเซี่ยน
1.ประชุม สกสค./ ผู้เข้าประชุม ผอ.  สถานที่ สพป.ชย.1
2.ประชุมยาเสพติด/ผู้เข้าประชุม ผอ. และครูปรีดา  สถานที่  โรงเรียนภูมิวทยา
3.อบรมหลักสูตรอาเซี่ยน / สถานที่โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง  ผู้เข้าอบรม ครูเนตรนภา  จวบบุญ
26 มิ.ย. 56 คณะติดตามคุณภาพการศึกษา สพป.ชย.2 / ประชุมประชาคมแผนจังหวัดชัยภูมิ
1.คณะติดตามคุณภาพการศึกษา สพป.ชย.2 
2.ประชุมประชาคมแผนจังหวัดชัยภูมิ  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ผู้เข้าประชุม ผอ.
01 ก.ค. 56 พิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานลูกเสือ
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 กำหนดจัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานลูกเสือ  โดยมีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  7  โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกุดแดง  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้  โรงเรียนบ้านหนองปลา  โรงเรียนบ้านกุดจอก  โรงเรียนบ้านกุดโคลน  และโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ที่สนามโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  เวลาตั้งแต่  09.00  น. จนเสร็จพิธี
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / การแต่งกายชุดลูกเสือ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
03 ก.ค. 56 ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ
นายนิกร พุทธสิมมา/นายสุริยะ  แสงสุทธิ/นางวนิดา แก้วเรือง
เป็นกรรมการดำเนินการ ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ
โรงเรียนบ้านหนองปลา
03 ก.ค. 56 พัฒนาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
นางเจษฎาำภรณ์ ศรีจันทร์ / นางรินดา ประทุมแก้ว เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
รร.เมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแ่ก่น Rinda B.
04 ก.ค. 56 ประชุมการรับนักศึกษาต่างชาติ
นางสาวเนตรนภา จวบบุญ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาช่าวต่างชาติ ตามโครงการ Sawasdee Project ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
05 ก.ค. 56 ประชุม อบต.โคกสะอาด
นายปรีดา ศรีสุภา ประชุมที่ อบต.โคกสะอาด 09.30 น.
อบต.โคกสะอาด
05 ก.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่ฯ
โรงเรียนกุดโคลน ธุรการ
06 ก.ค. 56 ถึง 07 ก.ค. 56 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ห้องประชุม / การแต่งกายชุดสุภาพ ม.รามคำแหง
08 ก.ค. 56 ถึง 09 ก.ค. 56 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ป.4-6
นางนันทนา ทองมูล เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านหนองกุง ธุรการ
09 ก.ค. 56 กรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
นางสาวเนตรนภา  จวบบุญ เป็นกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  ประเภทโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ธุรการ
09 ก.ค. 56 ประชุมพัฒนาชีวิต
นายสมจันทร์ พรบุญ ผอ.โรงเรียนฯ ประชุม สกสค. 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
10 ก.ค. 56 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมฯ
ผอ.สมจันทร์  พรบุญ ศึกษาดูานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ของสพฐ.
โรงเรียนรุ่งอรุณ บางขุนเีทียน กทม.
11 ก.ค. 56 ประชุมประเมินผลการอบรมภาษาไทย
นางวนิดา  แ้ก้วเรือง ประชุมเพื่อประเมินผลการอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เวลา 09.30 น.
โรงเรียนบ้านนหนองปลา ธุรการ
12 ก.ค. 56 ประชุม สบฐ.ชย.2
นายสมจันทร์  พรบุญ ผอ.โรงเรียน ประชุม สมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒(อำเภอภูเขียว)   09.00 น.
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ธุรการ
16 ก.ค. 56 ประชุมกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
นายสมจันทร์ พรบุญ  ผอ.โรงเรียน ประชุมกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  เวลา 09.00 น
ร.ร.เนรมิตศึกษา ธุรการ
17 ก.ค. 56 กำหนดการประเิมินประสิทธิภาพครูผู้สอน
ม.รามคำแหง กำหนดประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
17 ก.ค. 56 ม.รามคำแหง ประเมินครูผู้สอน
ม.รามคำแหง ประเมินครูผู้สอน  ตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตรามคำแหงเต็มรูปแบบ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ธุรการ
18 ก.ค. 56 นำเสนอโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ  นำเสนอโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ต่อคณะกรรมการภาคสงฆ์ที่  ๑๑   
ณ ห้องประชุมชาลีเครือโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ธุรการ
19 ก.ค. 56 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ
ผอ.สมจันทร์  พรบุญ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ธุรการ
29 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 ค่ายคุณธรรม
นางณิชาภา เจริญจิตภูมิ  นายชินภัช กรงกลาง  และนางนันทนา  ทองมูล  
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำพาพัฒนาชีวิต
วัดสูงสุทธาวาส (วัดถ้ำฮวงโป) บ้านวังปลาก้วน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ธุรการ
29 ก.ค. 56 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2556
นายสมจันทร์  พรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมใหญ่สมัยวิสามัญประจำปี 2556

โรงแรมสยามริเวอร์ไซด์ จ.ชัยภูมิ ธุรการ
03 ส.ค. 56 ถึง 04 ส.ค. 56 การประชุมสัมมนาหัตถคณิต

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
08 ส.ค. 56 อบรมการเงิน พัสดุและบัญชีโรงเรียน
นายสุริยะ  แสงสุทธิ และนางนันทนา ทองมูล อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุฯ
ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ธุรการ
09 ส.ค. 56 การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่ารระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MIS)
สพป.ชย.2 จัดการประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่ารระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MIS)
ห้องประชุมโรงเรียนเนรมิตศึกษา/แต่งกายสุภาพ สพป.ชย.2
09 ส.ค. 56 อบรมการรักการอ่าน
นางวนิดา  แก้วเรือง อบรมการรักการอ่าน
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง ธุรการ
21 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 ศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว
ธุรการ
02 ก.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
03 ก.ย. 56 ประเมินครูดีในดวงใจ
05 ก.ย. 56 ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ
สพป.ชัยภุมิ เขต ๒ ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ  ระดับ ปฐมวัย ,ประถมศึกษา
06 ก.ย. 56 ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ ขยายโอกาส
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  กำหนดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
11 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 ค่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดเข้าค่ายวิชาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ก.ย. 56 โครงการคาราวานนิเทศ
นายสมจันทร์ พรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมโครงการคาราวานนิเทศ ที่โรงเรียนบ้านโนนสาทร
30 ก.ย. 56 งานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู
04 ต.ค. 56 กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายชุดกีฬาแยกตามกลุ่มสี
09 ต.ค. 56 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับปฐมวัย-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเรียนดีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สวนสัตว์ เขื่อนอุบลรัตน์ วัดหนองแวง/ชุดกีฬาโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
10 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
31 ต.ค. 56 เปิดเรียนเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายชุดทำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
05 ธ.ค. 56 ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะครูร่วมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อบต.โคกสะอาด / แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ อบต.โคกสะอาด
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
02 ม.ค. 57 จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ 2557
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจับฉลากแลกของขวัญเนื่องปีใหม่ 2557 โดยกำหนดราคาของขวัญระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา  ราคาไม่ต่ำกว่า 30 บาท และระดับมัธยมศึกษา ราคาไม่ต่ำกว่า  50  บาท  
ลานธรรม / ชุกกีฬาโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 57 วันครู
โรงเรียนภูมิวิทยา
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET
13 ก.พ. 57 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
จังหวัดมุกดาหาร(ตลาดอินโดจีน หอแก้ว ภูผาเทิบ) /ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
17 ก.พ. 57 ถึง 19 ก.พ. 57 กีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง/ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอภูเขียว
20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 คัดเลือกสายกีฬานักเรียนประถมศึกษา กลุ่มพื้นที่ภูเขียว 4
โรงเรียนบ้านภูดิน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 รอบชิงชนะเลิศกีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
โรงเรียนบ้านกุดโคลน/ชุดกีฬา
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 สอบประจำภาคเรียนที่2/2556
19 มี.ค. 57 ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา ส่งผลการประเมินภาคเรียนที่ 2
27 มี.ค. 57 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประกาศเลื่อนชั้น ชั้น อ.1 - ม.2
01 เม.ย. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ปิดเรียน
14 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 เปิดเรียนเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2557
16 พ.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
03 มิ.ย. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
งานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดให้ใมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ดังนี้
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557    รับสมัคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557   จับหมายเลขผู้สมัคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - 2 มิถุนายน 2557   ผู้สมัครหาเสียง
วันที่ 3 มิถุนายน 2557   วันเลือกตั้ง เวลา 13.00 - 15.00 
สภานักเรียน
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และบูรพาคณาจารย์ เป็นศิริมงคลเนื่องในการเรียนประจำปีการศึกษาใหม่
อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว แต่งกายชุดนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
01 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 English camp
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
22 ก.ค. 57 เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %
28 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57 การเข้าค่ายคุณธรรมนำพัฒนาชีวิต
วัดถ้ำฮวงโป/ชุดขาวปฏิบัติธรรม กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
05 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หอประชุมอเนกประสงค์มิตรภูเขียว/ชุดไทย หรือเสื้อสีฟ้า ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
07 ส.ค. 57 ศึกษานอกสถานที่วันระพี ที่ศาลจังหวัดภูเขียว
08 ส.ค. 57 สพป.ชย.2 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
12 ส.ค. 57 คณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ อบตโคกสะอาด
21 ส.ค. 57 ประชุมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษา
สพป.ชย.2จัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองกุง / แต่งกายสุภาพ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
31 ส.ค. 57 ถึง 01 ก.ย. 57 อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนภูมิวิทยา/แต่งกายสุภาพ สพป.ชย.2
04 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบประจำภาคเรียนที่1/2557
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี 2557
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ชั้น ป.6
05 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ผาเผิ้ง/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบปลายปี
03 มี.ค. 58 ทดสอบ LAS
05 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 กีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
12 มี.ค. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนชั้น ป.4-ชั้น ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรุ้ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  วัดหลวงพ่อโต และวัดบ้านไร่
จังหวัดนครราชสีมา/ แต่งกายชุดกีฬา โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 มี.ค. 58 ส่งงานธุรการชั้น และแจ้งผลการเรียน
27 มี.ค. 58 มอบ ปพ.1
15 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2558
18 พ.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
04 มิ.ย. 58 ถึง 05 มิ.ย. 58 ค่าย YC
โรงเรียนเนรมิตศึกษา ครูปรีดา ศรีสุภา
08 มิ.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการ DMC
โรงเรียนภูมิวิทยา / แต่งกายสุภาพ ครูจิรศักดิ์ น้อยดี
11 มิ.ย. 58 ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
ครูนันทนา ทองมูล
15 มิ.ย. 58 ถึง 16 มิ.ย. 58 ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เขื่อนห้วยกุ่ม / ชุดชาวค่าย ครูนันทนา ทองมูล
17 ก.ค. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-ป.6
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม/แต่งกายชุดกีฬา
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
ชุดลูกเสือ เนตรนารี สพป.ชย.2
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา
07 ก.ย. 58 โรงเรียนรับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
22 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 1
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
27 พ.ย. 58 กีฬาสีภายในและกีฬาชุมชนสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดกีฬา ฝ่ายกีฬา
17 ธ.ค. 58 ถึง 18 ธ.ค. 58 คัดเลือกกีฬาสาย กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
21 ธ.ค. 58 ถึง 22 ธ.ค. 58 กีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
12 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ศูนย์ป้องกันไฟป่า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ชุดลูกเสือ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
15 ม.ค. 59 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (สวนไม้ดอกเพลาเพลิน  สนามไอโมบายสเตเดี้ยม  ภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง)
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
02 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
09 มี.ค. 59 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา
15 มี.ค. 59 สอบ LAS ชั้น ป.1,2,4,5 ม.1 ม.2
17 มี.ค. 59 ส่งบันทึกความดี
22 มี.ค. 59 ส่ง ปพ.5
ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
24 มี.ค. 59 แจก ปพ.1 ป. และ ปพ.1 บ
25 มี.ค. 59 ประชุมครูสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี/พัฒนาบุคลากร "ศึกษาดูงาน"
28 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 รายงานโครงการที่รับผิดชอบ
31 มี.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
12 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
16 พ.ค. 59 ถึง 10 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
27 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
เช้า 9.00 -12.00 น. จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
บ่าย 13.00  เป็นต้นไป  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
24 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงแรมกิจตรงวิลท์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สพฐ.
08 ก.ค. 59 ขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ห้องประชุม/อาคารอเนกประสงค์ ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนประชารัฐ
25 ก.ค. 59 การประชุมการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ
ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชย.2
02 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติโปรแกรมสารสนเทศและฐานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
ห้องประชุมเตชะธัมโม สพปงชัยภูมิ เขต 2
30 ส.ค. 59 อบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดการอบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ  โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐนำขยายผลสู่คณะครู  เวลา 13.00 น. วันที่ 30  สิงหาคม  2559
ห้องคอมพิวเตอร์/แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
30 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 30  สิงหาคม  2559 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์/แต่งกายตามชาติที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุกนักเรียน งานวิชาการ
30 ก.ย. 59 อบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ
คณะครูทุกคนอบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ
ห้องคอมพิวเตอร์/สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
07 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดนักเรียน ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา
10 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
10 ต.ค. 59 คณะครู กรรมการสถานศึกษา กรรมการโรงเรียนประชารัฐศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ/เสื้อโรงเรียนประชารัฐ ฝ่ายบุคลากร
04 ธ.ค. 59 โครงการสอนน้องทำงาน
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ป  จัดทำโคงการสอนน้องทำงาน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / ชุดทำงาน
19 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 คัดเลือกสายกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
21 ธ.ค. 59 จัดทำสนามเตรียมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดจอก ครูกีฬาโรงเรียน
22 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 ชิงชนะเลิศกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดจอก กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
27 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ผาม่านแคมป์ อภเภอภูผาม่าน/ ชุดลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
09 ม.ค. 60 Pre O-NET ครั้งที่ 1
19 ม.ค. 60 Pre O-NET ครั้งที่ 2
30 ม.ค. 60 Pre O-NET ครั้งที่ 3
27 ก.พ. 60 ถึง 01 มี.ค. 60 กำหนดสอบปลายปี 2559
06 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ส่ง ปพ.5
ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา
08 มี.ค. 60 สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปลา / แต่งกายชุดนักเรียน
31 มี.ค. 60 พิธีมอบ ปพ.1 ป และ ปพ.1 บ
อาคารอเนกประสงค์/แต่งกายชุดนักเรียน
31 มี.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปิดเรียน
26 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  และนางสาวนาราวรัตน์  ศรีพรรุ่งรัตน์  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล) จ.ขอนแก่น
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
16 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านดอนนกเอี้ยง อ.เกษตรสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
13 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
28 ก.ย. 60 รับซอฟแวร์สื่อวิทยาศาสตร 3 มิติ
ครูไอซีที 1 คน  และนักเรียน 3-5 คน รับซอฟแวร์สื่อวิทยาศาสตร 3 มิติ  
ครูประกอบด้วย
1.นายสมจันทร์  พรบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ครู ICT
นักเรียนประกอบด้วย
1.นายโชคสุวรรณ  สุวรรณกลาง
2.นายพิศลย์  ฮาดชัย
3.นายวิริยะ  ยาปิ่น
4.นายณัฐพล  คำแก้ว
5.นายวัชรพล  ตาลชัยภูมิ
โรงแรมเดอะพรรณรายณ์โฮเต็ล จ.อุดร/การแต่งกาย ครูชุดสุภาพ นักเรียนแต่งชุดนักเรียน
19 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 คัดเลือกกีฬาสายตะวันออก
โรงเรียนบ้านกุดแดง/ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองปลา/ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
17 ม.ค. 61 ประชุมกรรมการสอบ O-NET
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
19 ม.ค. 61 ประชุมครู ICT
โรงเรียนภูมิวิทยา